1900 561 558
( 2000đ/phút )

[Tham khảo] Quy Tắc Kết Nối Server

Tin tức |

I. Quy tắc bảo lưu nhân vật

Sau khi liên thông, các nhân vật bình thường và dữ liệu của những nhân vật bình thường sẽ được bảo lưu. Trong các server được kết nối, tất cả các nhân vật được cho là tài khoản không hoạt động và dữ liệu của những nhân vật này sẽ bị xóa

1. Quy tắc phán đoán tài khoản không hoạt động:
1.1. Trong vòng 15 ngày trước khi Kết Nối Server không có đăng nhập game, lv≤40 và chưa từng nạp tiền kể từ khi tạo nhân vật
1.2. Trong vòng 30 ngày trước khi Kết Nối Server không có đăng nhập game, lv≤60 và chưa từng nạp tiền kể từ khi tạo nhân vật
1.3. Trong vòng 60 ngày trước khi Kết Nối Server không có đăng nhập game, lv≤80 và chưa từng nạp tiền kể từ khi tạo nhân vật
Nhắc nhở:
1. Tất cả các tài khoản có log nạp tiền đều được giữ lại sau liên thông, nếu Chủ Nhân có tài khoản không hoạt động trong server sắp liên thông, nhưng Chủ Nhân vẫn muốn giữ lại nhân vật này thì hãy đăng nhập vài lần trước khi chúng tôi tiến hành liên thông
2. Cho dù dữ liệu của tài khoản không hoạt động đã bị xóa nhưng tên nhân vật đó vẫn không dc tái sử dụng
3. Dữ liệu của những tài khoản không hoạt động sau vẫn được giữ lại nếu thỏa mãn các điều kiện dưới đây:
a. “Tài khoản không hoạt động” có hồng nhan tri kỷ
b. “Tài khoản không hoạt động” là thủ lĩnh bang
c. “Tài khoản không hoạt động” có hành vi tương tác cộng đồng LSV (bao gồm nhưng không hạn chế follow các chủ nhân LSV, kênh chat tồn tại nội dung phát ngôn chưa xóa…)

II. Quy tắc bảo lưu các nhân vật được tạo trên nhiều server khác nhau của cùng 1 tài khoản

1. Cổng đăng nhập:
Sau khi liên thông, cổng đăng nhập của server cũ vẫn được giữ lại. Chủ Nhân có thể đăng nhập game từ cổng đó như bình thường. Nếu 1 tài khoản trên nhiều cụm server tạo nhiều nhân vật khác nhau (dưới đây ví dụ S1 và S2) thì:
Bảo lưu 2 nhân vật của cùng tài khoản, đăng nhập bằng cổng nào thì sẽ vào nhân vật đó
Ví dụ: tài khoản 123 trong S1 có nahn6 vật A, trong S2 có nhân vật B. Vậy thì sau khi S1 và S2 liên thông thì nếu tài khoản 123 đăng nhập cổng S1 sẽ vào nhân vật A, đăng nhập cổng S2 sẽ vào nhân vật B.
Nếu tài khoản 123 trong S1 có nhân vật A, trong S2 chưa có nhân vật thì sau khi S1 và S2 liên thông thì nếu tài khoản 123 đăng nhập cổng S1 sẽ vào nhân vật A, đăng nhập cổng S2 sẽ tạo nhân vật mới

2. Cổng nạp
Sau khi liên thông, cổng nạp không thay đổi

III. Xử lý trùng tên bang, trùng tên nhân vật

1. Cách phân biệt server chính và server phụ: dựa theo thời gian mở server để quyết định, ví dụ liên thông S1-S2-S3, thì S1 là server chính, S2-S3 là server phụ
2. Sau khi liên thông, nếu xuất hiện tình trạng trùng tên nhân vật và tên bang thì:
a. Trùng tên nhân vật: sau khi liên thông, nếu có tình trạng trùng tên giữa những server đó thì hệ thống sẽ dựa theo level nhân vật để phán đoán, nhân vật có level cao sẽ được giữ lại tên đó. Các nhân vật có level thấp hơn sẽ phải đổi tên. Hệ thống sẽ đặt trước 1 tên theo format “Tên gốc – mã số”. Sau khi liên thông, những nhân vật này sẽ được nhận miễn phí 1 thẻ đổi tên
b. Trùng tên nhân vật: sau khi liên thông , nếu có tình trạng trùng tên bang thì hệ tên bang của server chính được giữ lại, những bang khác phải đổi tên. Hệ thống sẽ đặt trước 1 tên theo format “Tên bang gốc – mã số”, sau đó hệ thống sẽ gởi 1 thẻ đổi tên cho thủ lĩnh bang

IV. Xử lý các dữ liệu cơ bản, thuộc tính nhân vật

1. Các dữ liệu liên quan đến nạp:
1.1. Log nạp: Sau khi liên thông, bảo lưu toàn bộ level VIP và exp VIP của nhân vật, lịch sử nạp và log tiêu cũng dc giữ lại
1.2. Thẻ tuần thẻ tháng: Sau khi liên thông giữ lại log mua thẻ tuần thẻ tháng và số ngày có thể nhận
2. Thuộc tính nhân vật, thông tin cá nhân:
2.1. Sau khi liên thông sẽ bảo lưu toàn bộ những thông tin sau: level, điểm exp, ngọc, vàng, bạc, công trạng, điểm mị lực, điểm nổi tiếng, điểm hảo hữu, điển thân mật, điểm tình duyên, điển dung luyện, hồn ngọc, lực chiến, thuộc tính căn bản
2.2. Bảo lưu Thông tin, Tính cách, Chữ ký, Ký hiệu, Trưởng thành
2.3. Hảo hữu, follow, fan, ải tranh sủng, ải truyện ký, ải du ngoạn, ải treo máy, thời lượng online tích lũy đều được bảo lưu
2.4. Quan phẩm: quan phẩm (bao gồm cực phẩm) đều dc bảo lưu, cho đến đợt khảo hạch sau mới định vị quan phẩm lại từ đầu
2.5. Quy tắc xếp hạng: cộng dồn hạng, hạng bằng nhau thì ai đến trước xếp trước, dựa theo thứ tự của thứ hạng cũ để xếp
2.6. Thuộc tính nhân vật: lv nhân vật, lv kỹ năng, lv đột phá, lv thức tỉnh đều được bảo lưu sau khi liên thông.
2.7. Thuộc tính tùy tùng: đội hình, level, lv kỹ năng, lv đột phá, lv thức tỉnh đều được bảo lưu
2.8. Skin tùy tùng: tất cả thông tin đều được bảo lưu, bao gồm trạng thái mặc
2.9. Đội hình tùy tùng: đội hình ra trân và vị trí không đổi
2.10. Khiêu chiến thủ lĩnh: bảo lưu số liệu ải
2.11. Nhiệm vụ chính tuyến – nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thời trang, nhiệm vụ nhuộm màu đều dc giữ lại
3. Phe, Bang Hội:
3.1. Phe: không đổi
3.2. Giữ lại các số liệu về bang:
A.Chức vụ, ảnh hưởng bang, quỹ bang
B.Kiến trúc bang
C.Phó bản bang: tiến độ khiêu chiến, số lần khiêu chiến, hạng sát Thương, chiến lợi phẩm
D.Thiết lập bang
E.Thời gian tố cáo thủ lĩnh
F.Danh sách xin: Dữ liệu về danh sách xin sẽ bị xóa, sau khi liên thông hoàn tất lúc này cần phải xin lại
3.3. Quyền quý:
A. Tất cả bang sau khi liên thông đều tự động hủy quan hệ với quyền quý, xóa buff phe do quyền quý mang lại, giữ lại buff bang, sau khi liên thông các bang có thể lôi kéo lại, đồng thời hệ thống sẽ đền bù cho bang
B.Số trị quyền quý: Điểm hảo hữu, số lần yết kiến của các quyền quý đều dc giữ lại
C.Số lần yết kiến dựa theo quy tắc sau:
Chưa yết kiến: Trong ngày chưa yết kiến thì không thay đổi trạng thái yết kiến
Đang yết kiến: Cho đến trc khi liên thông, nếu vẫn đang yết kiến thì xóa dữ liệu, rerset số lần yết kiến
Đã yết kiến: không thay đổi trạng thái yết kiến (đã dung hết số lần, sau khi liên thông không thể tiếp tục yết kiến)
4. Vật phẩm trong túi: Tất cả item trong túi và không giản của túi đều được giữ lại
5. Trang bị:
5.1 Trang bị: lv cường hóa, phẩm chất trang bị, khảm đá đuề dc giữ lại
5.2 Tinh luyện trang bị: toàn bộ dữ liệu đều dc giữ lại
6. Trân bảo: toàn bộ dữ liệu đều dc giữ lại, bao gồm lv và thuộc tính
7. Đá: toàn bộ dữ liệu đều dc giữ lại,
8. Thời trang:
8.1:Dữ liệu thời trang: sau khi liên thông, giữ lại dữ liệu về thời trang đã mua, đã chế tạo, đã nhuộm màu
8.2:Hình thời trang: giữ lại dữ liệu công thuộc tính và trạng thái nhận thưởng
9. Khung avatar/khung chat: toàn bộ dữ liệu đều dc giữ lại
10. Công vụ: tiến độ công vụ và toàn bộ dữ liệu đuề được giữ lại
11. Phó bản:
11.1. Phó bản chính tuyến: giữ lại tiến độ vượt ải phó bản
11.2. Phó bản truyện ký: giữ lại tiến độ hoàn thành vượt ải, tiến độ khiêu chiến trong ngày, số lần reset còn dư
11.3. Phó bản tranh sủng: giữ lại tiến độ hoàn thành vượt ải, tiến độ khiêu chiến trong ngày, số lần reset còn dư
11.4. Phó bản du ngoạn: giữ lại tiến độ ải, số lần du ngoạn, reset dữ liệu của BXH săn hoa, không có thông tin hạng
11.5. Cây Tiền, phó bản EXP Đơn Miễn Phí: giữ lại số lần còn dư
12. Thị tẩm: giữ lại tiến độ hẹn hò, tương tác, triệu kiến, chat. Max điểm sôi nổi: sau khi liên thông, max điểm tích lũy thị tẩm dựa vào tình hình điểm sôi nổi của các server trước khi liên thông tiến hành điều chỉnh đôi chút
13. Biểu cảm chat: giữ lại biểu cảm chat vĩnh viễn, giữ lại thời gian còn dư của biểu cảm chata hạn giờ
14. Quan hệ hảo hữu: giữ lại thông tin hảo hữu
15. Quan hệ thân mật: giữ lại thông tin quan hệ thân mật
16. Thi tài sắc:
16.1 Số đợt: Sau khi liên thông tiếp tục số đợt của server chính
16.2 Trước khi liên thông, các server chuẩn bị liên thông sẽ tạm dừng cuộc thi tài sắc. Sau khi liên thông sẽ dựa theo thời gian cố định mà tiến hành đợt thi tiếp theo
17. Thành quả khiêu chiến ải offline: bảo lưu thời gian treo máy offline. Sau khi liên thông, dựa theo dữ liệu nhân vật để tính lợi ích
18. Hoa tươi: giữ lại thông tin hoa tươi
19. Tường hình: giữ lại thông tin tường hình và LSV
20. Trân Bảo Các: giữ lại thông tin Trân Bảo Các
21. BXH: Sau khi liên thông, dựa vào dữ liệu BXH và quy tắc xếp hạng để xếp hạng lại
22. Thành tựu: giữ lại thông tin tiến độ thành tựu
24. Hàng ngày: giữ lại thông tin trong ngày
25. Khung avatar tự chọn/hình ảnh: Avatar tự chọn, số lượt thích, số hình đều được giữ lại (bao gồm động tác chụp ảnh chung đã kích hoạt, các cảnh đã mở khóa, hiệu ứng..)
26. Ấn ký: giữ lại thông tin ấn ký, bao gồm ấn ký hạn giờ
27. Nạp không hợp lệ/ khóa tài khoản: giữ lại thông tin tiến độ thời gian trừng phạt
28. Chuyển sinh: giữ lại thông tin chuyển sinh như lv chuyển sinh, nhiệm vụ, kỹ năng..
29. Phúc lợi cung đình: giữ lại thông tin phúc lợi cung đình, sau khi liên thông không reset dữ liệu

V. Tính năng game, dữ liệu của sự kiện

1. Thư
1.1. Thư hệ thống không có đính kèm: xóa toàn bộ
1.2. Thư hệ thống có đính kèm: Sau khi liên thông sẽ được giữ lại
1.3. Thư khác: xóa toàn bộ thư cá nhân
1.4. Thư cộng đồng: xóa toàn bộ
2. Cộng đồng
2.1. Hảo hữu: Sau khi liên thông sẽ giữ lại tất cả thông tin như hảo hữu, sổ đen, độ thân mật. Nếu trong hảo hữu có tài khoản không hoạt động thì xóa dữ liệu của hảo hữu này, xóa danh sách xin phép hảo hữu
2.2. Sự kiện: Nhật ký sự kiện xóa toàn bộ, như thăm hỏi, thỉnh an, …
2.3. BXH: dựa theo quy tắc xếp hạng, sau khi liên thông thì hệ thống sẽ xếp hạng lại từ đầu cho tất cả nhân vật
2.4. Tường nhà – giữ lại thông tin nhật ký lịch sử tường nhà (lọc xóa thông tin các tài khoản bị xóa)
3. Kết hôn
3.1. Cây tình duyên: xóa dữ liệu Thông báo
3.2. Nhẫn: giữ lại toàn bộ dữ liệu
4. Bang
4.1. Thông tin bang—— Level bang, ảnh hưởng bang, quỹ bang, cống hiến bang, tiêu diệt quyền quý bang… đều được giữ lại. Sự kiện bang và nhật ký bang sẽ bị xóa
4.2. Chức vị bang——Thành viên chức vị trong bang nếu có tài khoản không hoạt động thì vị trí này sẽ bị trống. Nếu thủ lĩnh là tài khoản không hoạt động thì không thay đổi, nếu phó thủ lĩnh là tài khoản không hoạt động thì vị trí này sẽ bị trống (Note: ngooài vị trí thủ lĩnh ra, tất cả những vị trí khác nếu là tài khoản không hoạt động thì đều bị xóa trống)
4.3. Người tạo bang: Nếu người tạo bang là tài khoản không hoạt động và đã bị xóa dữ liệu thì thủ lĩnh bang sẽ dc thiết lập thành người tạo bang
4.4. Quyền quý bang: Sau khi liên thông tất cả quyền quý bang đều trung lập và không thuộc 1 bang nào. Độ thân thiện của các bang đối với quyền quý dc giữ lại không đổi. Độ thân thiện của bang NPC (Tiêu gia Niên gia) đối với quyền quý được lấy trị bình quân
4.6. Nhiệm vụ bang: giữ lại thông tin nhiệm vụ bang
5. Quan phẩm:
5.1. Tăng quan phẩm: dựa vào sự thay đổi quan phẩm sau khi liên thông, giữ lại đặc quyền quan phẩm. Xóa tiến độ báo danh, reset thành trạng chưa báo danh
5.2. Quan quyền: giữ lại dữ liệu như thỉnh an, tiến cống, thưởng, đề bạt, đại xá, yết kiến, cấm chat, lời đồn..
6. Quan trường:
6.1. Giữ lại dữ liệu bổng lộc ngày
6.2. Giữ lại số lần khiêu chiến còn sư, xóa dữ liệu nhật ký khiêu chiến
7. Liên cung đại chiến: giữ dữ liệu như điểm vinh dự, bậc, số lần khiêu chiến, nhật ký nhận. Và xóa nhật ký khiêu chiến
8. Bức cung chiến: Xóa dữ liệu lịch sử Bức cung chiến
9. Dữ liệu của cách chơi khác và sự kiện khác
9.1. Hàng ngày: sau khi liên thông, giữ lại dữ liệu hàng ngày
9.2. Điểm danh: sau khi liên thông giữ lại trạng thái nhận và dữ liệu điểm danh hàng thàng
9.3. Thưởng Cấp: giữ lại dữ liệu thưởng tăng cấp trc khi liên thông
9.4. Hồi thể lực: xóa nhật ký hồi thể lực, sau khi liên thông có thể nhận lại bình thường
9.5. Cây tiền: sau khi liên thông giữ lại dữ liệu cây tiền
9.6. Quà VIP: sau khi liên thông giữ lại dữ liệu mua quà VIP
9.7. Nạp lần đầu: sau khi liên thông giữ lại dữ liệu ưu đãi nạp lần đầu
9.8. Thưởng online: giữ lại dữ liệu hoàn thành và nhận thưởng online mỗi ngày
9.9. Tiệm Quà - sau khi liên thông, hiển thị Tiệm Quà của server chính

VI. Tổng hợp số liệu cần xóa của tính năng và cách chơi khác

1. Số lần đại xá mỗi ngày sẽ bị reset
2. Reset số lần dung Thượng Phương Kiếm mỗi ngày
3. Reset số lần Tra Sổ Sách mỗi ngày
4. Reset số lần Điều Tra bang mỗi ngày
5. Xóa số liệu xin item bang
6. Sau khi liên thông resset số lần đổi túi quà toàn server
7. Xóa thông tin sự kiện khiêu chiến ải