1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khám Phá Tính Năng "Trận Pháp"

Tin tức |

1. Quy tắc

- Chủ Nhân đạt CS1 lv120 có thể mở Tính Năng Pháp Trận.

- Khi nhân vật đạt đến cấp mở tính năng, có thể vào Trận Pháp như sau: Tùy tùng – Bày trận – Trận Pháp.

2. Tham gia

- Trận pháp bao gồm 5 Trận Nhãn và thuộc tính của Trận Pháp, ở 5 Trận Nhãn này, Chủ Nhân sẽ trang bị cho mình những Linh Thạch tương ứng dùng cho Trận Nhãn, có thể nâng cấp thuộc tính tùy tùng ở những vị trí tương ứng.

- Tính năng Trận Pháp tương tự như Trân Bảo, có thể thay đổi nâng cấp hoặc ghép.

- Trận Nhãn có thể nâng cấp bằng cách thêm các Linh Thạch , đổi Linh Thạch sẽ không ảnh hưởng gì đến cấp độ (trang bị).

- Khi Chủ Nhân khảm đủ 5 Linh Thạch vào 5 ô tương ứng với vị trí của nhân vật chính và 4 tùy tùng ra trận sẽ kích hoạt Trận Pháp để hỗ trợ thêm các chỉ số Cung Đấu.

- Sau khi cả 5 Trận Nhãn đạt đến một cấp độ nhất định theo yêu cầu, Chủ Nhân có thể tiêu hao một lượng Đá Cố Trận để tiến cấp trận pháp.

- Linh Thạch có 5 phẩm chất khác nhau, đủ mảnh Linh Thạch có thể ghép thành Linh Thạch.

- Lưu ý: mỗi Linh Thạch đều sẽ có yêu cầu vị trí có thể ghép vào, nếu khác vị trí Linh Thạch đó sẽ không hiện ra để ghép vào Trận Pháp.

Giao diện Trận Pháp:

Tăng cấp Trận Pháp:

Tiến cấp Trận Pháp:

Thêm và thay đổi Trận Nhãn:

Ghép mảnh:

Nguồn ra Trận Pháp:

- Khiêu Chiến Tranh Sủng Tinh Anh.

- Làm Công Vụ: phiên bản mới này sẽ cập nhật thêm các Công trình của Công Vụ có thể nâng lên cấp 6 có thể thu thập được thêm Linh Thạch trong Trận Pháp.

- Tranh Bá Bang: đạt mốc nhận thưởng.

- Đá Cố Trận: Đạt Hoàng quyền 8 và nhận thưởng trong Tranh Bá Bang.