1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khám Phá Tính Năng "Tẩy Luyện Trang Bị"

Tin tức |

1. Tẩy luyện

- Điều kiện: Chủ nhân vượt ải cung đấu 400

- Chỉ trang bị phẩm chất cam trở lên mới có thể tẩy luyện

- Tẩy luyện sẽ tiêu tốn Đá tẩy luyện. Cấp càng cao nguyên liệu tiêu hao càng nhiều.

- Mỗi lần tẩy luyện sẽ tăng điểm của cấp tẩy luyện, khi đạt đủ mốc điểm sẽ tăng cấp. Cấp tẩy luyện tối đa là 3

- Mỗi trang bị khi tẩy luyện sẽ ra 3 dòng thuộc tính, nếu là thuộc tính chính của món trang bị đó thì có khả năng trùng lặp nhau.

- Chọn Thay đổi thuộc tính để lưu lại thuộc tính và chỉ số mới được tẩy

- Càng tẩy luyện chỉ số thuộc tính càng tăng cho đến khi đạt giới hạn. Phẩm chất trang bị càng cao thì chỉ số thuộc tính càng cao.

- Có thể dùng Khóa Tẩy Luyện để khóa lại thuộc tính mong muốn, loại thuộc tính được khóa sau khi tẩy sẽ không thay đổi.

- Nếu thiếu hoặc hết khóa sẽ dùng vàng để thay thế

- Cấp Hoàng quyền càng cao, giá vàng dùng để khóa thuộc tính sẽ càng giảm

Thăng Hoa

- Chỉ trang bị phẩm chất Thiên mới có thể thăng hoa

- Thăng hoa tiêu tốn Đá Tinh Luyện và Đá Luyện Tinh.

- Mỗi lần thăng hoa tăng giá trị thuộc tính cố định. Mỗi loại trang bị có các thuộc tính khác nhau

- Số lượng nguyên liệu tiêu hao của mỗi lần thăng hoa là như nhau