1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Tình Năng "Nối Lại Tiền Duyên"

Tin tức |

Thời gian diễn ra:

Hoạt động – Tặng

 • Điều kiện mở: Các Chủ nhân rời mạng 2 ngày trở lên, khi đăng nhập game xuất hiện giao diện sự kiện “Nối Lại Tiền Duyên” - mục “Tặng”.
 • Khi đăng nhập trở lại, các Chủ nhân tích lũy điểm năng động từ nhiệm vụ hằng ngày hoặc nạp ngọc để nhận điểm đổi các túi quà thưởng.
 • Lưu ý:
  • Các Chủ nhân nếu rời mạng dưới 7 ngày sẽ có thể đổi 5 túi quà, còn trên 7 ngày sẽ có thể đổi 10 túi quà.
  • Tùy theo cấp VIP và tiến độ vượt ải thì quà thưởng sẽ khác nhau.
  • Nếu Chủ nhân vẫn tiếp tục rời mạng trong thời gian diễn ra sự kiện thì sau khi kết thúc sự kiện lần này mới bắt đầu tính thời gian rời mạng của Chủ nhân để mở sự kiện lần kế.

Hoạt động – Hạn Giờ

 • Điều kiện mở: Các Chủ nhân rời mạng 7 ngày trở lên, khi online trở lại sẽ hiện ra trong giao diện sự kiện Nối Lại Tiền Duyên - mục Hạn Giờ, giảm giá siêu ưu đãi các gói quà hấp dẫn.
 • Các túi quà ưu đãi được bán bằng Ngọc.
Số ngày rời mạng Túi Quà Ưu Đãi Nội Dung Túi Quà
8 - 9 Ngày Quà Hào Hoa-Tăng Tốc Đột Phá Đơn x300 EXP Đơn-Cao x20 Rương Hồn Ngọc-Cam x10
Quà Ưu Đãi Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x9 Vé Du Ngoạn x1 Bạc x10000
Quà Giá Trị Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x30 Vé Du Ngoạn x3 Bạc x30000
Quà Thức Tỉnh Đá Thức Tỉnh x50 Rương Hồn Ngọc-Cam x10 Rương Bạc x10
Quà Thức Tỉnh-Giá Trị Đá Thức Tỉnh x200 Rương Hồn Ngọc-Cam x40 Rương Bạc x40
Quà Đá Quý Lv5 Đá Nhanh Nhẹn Lv5 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x1 Bạc x8000
Quà Đá Quý Lv7 Rương Đá Lv7 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x5 Rương Đá Lv5 x2
Quà Tôi Luyện-Ưu Đãi Đá Tinh Luyện x30 Đá Luyện Tinh x5  
Quà Tinh Luyện-Giá Trị Đá Tinh Luyện x90 Đá Luyện Tinh x15  
10 - 11 Ngày Quà Hào Hoa-Tăng Tốc Đột Phá Đơn x300 EXP Đơn-Cao x20 Rương Hồn Ngọc-Cam x10
Quà Hào Hoa-Ưu Đãi Đột Phá Đơn x800 EXP Đơn-Cao x120 Rương Bạc x6
Quà Ưu Đãi Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x9 Vé Du Ngoạn x1 Bạc x10000
Quà Giá Trị Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x30 Vé Du Ngoạn x3 Bạc x30000
Quà Thức Tỉnh Đá Thức Tỉnh x50 Rương Hồn Ngọc-Cam x10 Rương Bạc x10
Quà Thức Tỉnh-Giá Trị Đá Thức Tỉnh x200 Rương Hồn Ngọc-Cam x40 Rương Bạc x40
Quà Đá Quý Lv5 Đá Nhanh Nhẹn Lv5 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x1 Bạc x8000
Quà Đá Quý Lv7 Rương Đá Lv7 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x5 Rương Đá Lv5 x2
Quà Tôi Luyện-Ưu Đãi Đá Tinh Luyện x30 Đá Luyện Tinh x5  
Quà Tinh Luyện-Giá Trị Đá Tinh Luyện x90 Đá Luyện Tinh x15  
10 - 11 Ngày Quà Hào Hoa-Tăng Tốc Đột Phá Đơn x300 EXP Đơn-Cao x20 Rương Hồn Ngọc-Cam x10
Quà Hào Hoa-Ưu Đãi Đột Phá Đơn x800 EXP Đơn-Cao x120 Rương Bạc x6
Quà Ưu Đãi Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x9 Vé Du Ngoạn x1 Bạc x10000
Quà Giá Trị Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x30 Vé Du Ngoạn x3 Bạc x30000
Quà Thức Tỉnh Đá Thức Tỉnh x50 Rương Hồn Ngọc-Cam x10 Rương Bạc x10
Quà Thức Tỉnh-Giá Trị Đá Thức Tỉnh x200 Rương Hồn Ngọc-Cam x40 Rương Bạc x40
Quà Đá Quý Lv5 Đá Nhanh Nhẹn Lv5 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x1 Bạc x8000
Quà Đá Quý Lv7 Rương Đá Lv7 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x5 Rương Đá Lv5 x2
Quà Tôi Luyện-Ưu Đãi Đá Tinh Luyện x30 Đá Luyện Tinh x5  
Quà Tinh Luyện-Giá Trị Đá Tinh Luyện x90 Đá Luyện Tinh x15  
14 Ngày trở  lên Quà Hào Hoa-Tăng Tốc Đột Phá Đơn x300 EXP Đơn-Cao x20 Rương Hồn Ngọc-Cam x10
Quà Hào Hoa-Ưu Đãi Đột Phá Đơn x800 EXP Đơn-Cao x120 Rương Bạc x6
Quà Ưu Đãi Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x9 Vé Du Ngoạn x1 Bạc x10000
Quà Giá Trị Nhân Vật Đá Đột Phá-N.Vật x30 Vé Du Ngoạn x3 Bạc x30000
Quà Thức Tỉnh Đá Thức Tỉnh x50 Rương Hồn Ngọc-Cam x10 Rương Bạc x10
Quà Thức Tỉnh-Giá Trị Đá Thức Tỉnh x200 Rương Hồn Ngọc-Cam x40 Rương Bạc x40
Quà Đá Quý Lv5 Đá Nhanh Nhẹn Lv5 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x1 Bạc x8000
Quà Đá Quý Lv7 Rương Đá Lv7 x1 Rương Đá Nhanh Nhẹn x5 Rương Đá Lv5 x2
Quà Tôi Luyện-Ưu Đãi Đá Luyện Tinh x30 Đá Luyện Tinh x5  
Quà Tinh Luyện-Giá Trị Đá Luyện Tinh x90 Đá Luyện Tinh x15  

Hoạt động - Nạp

 • Điều kiện mở: Các Chủ nhân rời mạng 7 ngày trở lên, khi đăng nhập vào game sẽ hiện giao diện sự kiện Nói Lại Tiền Duyên - mục Nạp.
 • Các Chủ nhân nạp ngọc tích lũy đạt mốc theo yêu cầu có thể nhận ngay quà tặng.
 • Lưu ý: sau khi kết thúc sự kiện các phần thưởng đã nạp đạt mốc nếu không nhận sẽ bị mất.