1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (30/09-02/10)
29-09-2019

Tổng hợp sự kiện (30/09-02/10)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Nghê Thường*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Đá Tẩy Luyện*20 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Tẩy Luyện*30 Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*3 Đá Tẩy Luyện*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*5 Đá Tẩy Luyện*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*5 Đá Tẩy Luyện*7 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*5 Đá Tẩy Luyện*10 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Bích Tỷ*7 Đá Tẩy Luyện*15 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*7 Đá Tẩy Luyện*20 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Bích Tỷ*10 Đá Tẩy Luyện*25 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Bích Tỷ*15 Đá Tẩy Luyện*30 Mỗi ngày 2 lần

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Avatar Thâm Hải Kỳ Duyên*1 Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Tulip*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Tulip*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 80% VÀNG
Thời gian: 30/09-02/10
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 80% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*48 Phá Cảnh Ngọc*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Hoa Song Sinh*1
15 2 Vàng*120 Phá Cảnh Ngọc*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Hoa Song Sinh*1
30 2 Vàng*240 Phá Cảnh Ngọc*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Hoa Song Sinh*2
60 2 Vàng*480 Phá Cảnh Ngọc*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Hoa Mộng Đêm*1
150 2 Vàng*1200 Phá Cảnh Ngọc*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Hoa Mộng Đêm*2
300 2 Vàng*2400 Phá Cảnh Ngọc*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Hoa Mộng Đêm*3
450 2 Vàng*3600 Phá Cảnh Ngọc*25 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Mộng Đêm*4
750 2 Vàng*6000 Phá Cảnh Ngọc*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Mộng Đêm*7

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10 Lệnh Chiêu Mộ*5
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Tẩy Luyện*20 Lệnh Chiêu Mộ*10
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Lệnh Chiêu Mộ*15

NẠP ĐÚNG MỐC 200K (60 NGỌC)
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, nạp đúng mốc 200K (60 Ngọc) sẽ được tặng ngay 2110 Vàng và tùy tùng đỏ mới "Tịnh Vương".
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 lần 60 Ngọc Vàng*2110 Mảnh Tịnh Vương*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 30/09-02/10
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Trứng Heo Hồng Tư Chất 130*1 Đá Tẩy Luyện*200 Đá Thức Tỉnh*200 Rương Mảnh Đỏ*150
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Tẩy Luyện*120 Đá Thức Tỉnh*120 Tim Yêu*1
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Tẩy Luyện*70 Đá Thức Tỉnh*70 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Tẩy Luyện*50 Đá Thức Tỉnh*50 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*30 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 300 Vàng) Đá Tẩy Luyện*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*480 (Giá gốc: 600 Vàng) Đá Tẩy Luyện*10 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2100 (Giá gốc: 2400 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*20 Đá Tẩy Luyện*20 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*5300 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tẩy Luyện*50 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*4999 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tẩy Luyện*50 5

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 30/09-02/10
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 30/09-02/10
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI ĐÁ TẨY LUYỆN
Thời gian: 30/09-02/10
Có thể dùng Vàng để đổi được 1 số lượng Đá Tẩy Luyện tương ứng với cấp VIP, tặng kèm Lệnh Chiêu Mộ.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*1199 Đá Tẩy Luyện*20 + Lệnh Chiêu Mộ*3 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Tẩy Luyện*20 + Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-TỊNH VƯƠNG
Thời gian: 30/09-02/10
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ

Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tịnh Vương*30, Đá Tẩy Luyện*7
80 Mảnh Tịnh Vương*50, Đá Tẩy Luyện*15
120 Mảnh Tịnh Vương*80, Đá Thức Tỉnh *50, Đá Tẩy Luyện*20
180 Mảnh Tịnh Vương*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25
300 Mảnh Tịnh Vương*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30
500 Mảnh Tịnh Vương*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Tẩy Luyện*2 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Đường Vào Trái Tim*1 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 30/09-02/10
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000