1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (28/10-30/10)
27-10-2019

Tổng hợp sự kiện (28/10-30/10)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Trận Linh-Thấp*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Trận Linh-Thấp*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Trận Linh-Thấp*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Trận Linh-Thấp*10
1200 Quà Nghê Thường*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Tẩy Luyện*20 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*7 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*10 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*15 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*20 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*30 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*40 Mỗi ngày 2 lần

NẠP 20K
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để được tặng thêm các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Chat Ánh Trăng Sáng*1 Hoa Lòng Thương Nhớ Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mông Lung*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mông Lung*1 Lệnh Chiêu Mộ*20 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Mảnh Tịnh Vương*150 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Lệnh Chiêu Mộ*30 1

MÈO CHIÊU TÀI
Thời gian: 28/10-30/10
Đạt VIP 3 có thể tham gia Chiêu Tài nhận Vàng lên đến gấp 3 lần, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần.

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 28/10-30/10
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*4
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*6
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*8
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
10000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
25000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 Thiên Nhân Lệnh*7
30000 Mảnh Tịnh Vương*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Mảnh Tịnh Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Tịnh Vương*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Tịnh Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Rương Mảnh Đỏ*5 Mảnh Tịnh Vương*10 30 lần mỗi ngày
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Tắc Thiên*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Tắc Thiên*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 300 Vàng) Đá Tẩy Luyện*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*480 (Giá gốc: 600 Vàng) Đá Tẩy Luyện*10 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2100 (Giá gốc: 2400 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*20 Đá Tẩy Luyện*20 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*5300 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tẩy Luyện*50 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*4999 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tẩy Luyện*50 5

ĐỔI THỜI TRANG
Thời gian: 28/10-30/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi ngay các bộ thời trang siêu xinh đẹp với giá gốc cực yêu thương!
Thời trang Giá gốc Giới hạn
 Hẹn Ước Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hương Ảnh Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Tinh Đồ Thiểm Diệu Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hoa Cỏ Thì Thầm Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Tiên Ca Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Thanh Nguyệt Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hoa Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hoa Mộng Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Du Viên Mộng Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Nghênh Xuân Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Thơ Ngây Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Mộng Hồ Đệp Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Yến Hội Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Linh Sương Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Thiên Duyên Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hào Kiệt Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
 Hạc Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
 Đêm Hè Vàng*2180 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 123 & 1234 VÀNG
Thời gian: 28/10-30/10
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*123 Mảnh Đông Pha*4 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Mảnh Đông Pha*40 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Phá Kinh Ngọc*2 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Phá Kinh Ngọc*22 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Đá Đột Phá-N.Vật*3 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Đá Đột Phá-N.Vật*30 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Rương Đá Phòng Thủ*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Rương Đá Phòng Thủ*41 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Đột Phá Đơn*25 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Đột Phá Đơn*250 3 lần mỗi ngày

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 28/10-30/10
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Tắc Thiên
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 28/10-30/10
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*449 Đá Thức Tỉnh*10 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 50 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI KHUNG AVATAR & CHAT GIẢM GIÁ 20%
Thời gian: 28/10-30/10
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*532 Khung Avartar Sắc Xuân Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*444 Khung Chat Sắc Xuân Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*532 Khung Avartar Giáng Sinh Vui Vẻ Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*444 Khung Chat Giáng Sinh Vui Vẻ Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*532 Khung Avartar Hẹn Hò Ngọt Ngào Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*444 Khung Chat Hẹn Hò Ngọt Ngào Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*532 Khung Avartar Bánh Kem Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*444 Khung Chat Bánh Kem Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*532 Khung Avatar Viễn Sơn*1 Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*444 Khung Chat Thu Cúc*1 Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-DI THÂN VƯƠNG
Thời gian: 28/10-30/10
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Thân Vương*30, Đá Tẩy Luyện*7, Trận Linh-Thấp*5
80 Mảnh Thân Vương*50, Đá Tẩy Luyện*15, Trận Linh-Thấp*7
120 Mảnh Thân Vương*80, Đá Thức Tỉnh *50, Trận Linh-Thấp*10
180 Mảnh Thân Vương*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25, Trận Linh-Thấp*15
300 Mảnh Thân Vương*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30, Trận Linh-Thấp*20
500 Mảnh Thân Vương*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50, Trận Linh-Thấp*30
700 Mảnh Thân Vương*320, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*2 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*100, Trận Linh-Thấp*40
1000 Mảnh Thân Vương*400, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*3 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*200, Trận Linh-Thấp*50

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Tắc Thiên*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐUA THUYỀN RỒNG LSV
Thời gian: 28/10-29/10
Thuyền rồng chỉ được chế 1 lần duy nhất, các chủ nhân vui lòng tạo thuyền có tốc độ cao nhất để có thể đua nhanh hơn.
Đợt 1: 0h-23h55 28/10/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
Đợt 2: 0h-23h55 29/10/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
Thuyền có 3 loại: chỉ tạo được 1 loại thuyền duy nhất trong suốt thời gian diễn ra từng đợt
- Thuyền nhỏ(Tốc độ cơ bản +3): Gỗ Thông*150 + Gỗ Sam*150
- Thuyền cưỡi sóng (Tốc độ cơ bản +6): Gỗ Thông*200 + Gỗ Sam*200
- Thuyền thẳng tiến(Tốc độ cơ bản +10): Gỗ Thông*300 + Gỗ Sam*300
Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 28/10:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*100
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*50
Tiêu 300 Vàng Gỗ Thông*100
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 29/10:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*50
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*200
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 28/10-29/10
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Tẩy Luyện*2 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 28/10-29/10
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày