1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (22/10-24/10)
21-10-2019

Tổng hợp sự kiện (22/10-24/10)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Trận Linh-Thấp*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Trận Linh-Thấp*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Trận Linh-Thấp*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Trận Linh-Thấp*10
1200 Quà Xích Viêm*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Tẩy Luyện*20 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100


NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 120% VÀNG
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 120% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*72 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*1 Hoa Song Sinh*1
15 2 Vàng*180 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*3 Hoa Song Sinh*1
30 2 Vàng*360 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Hoa Song Sinh*2
60 2 Vàng*720 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Hoa Mộng Đêm*1
150 2 Vàng*1800 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Hoa Mộng Đêm*2
300 2 Vàng*3600 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Hoa Mộng Đêm*3
450 2 Vàng*5400 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*10 Hoa Mộng Đêm*4
750 2 Vàng*9000 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*15 Hoa Mộng Đêm*7

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Chat Thâm Hải Kỳ Duyên Mảnh Lý Bạch*150 Vàng*350 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Linh Thạch Ngẫu Nhiên*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Tình Duyên Hoa Thủy*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Tình Duyên Hoa Thủy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Tấn Công*3 Đá Tẩy Luyện*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Tấn Công*5 Đá Tẩy Luyện*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Tấn Công*7 Đá Tẩy Luyện*7 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Tấn Công*10 Đá Tẩy Luyện*10 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Tấn Công*15 Đá Tẩy Luyện*15 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Tấn Công*20 Đá Tẩy Luyện*20 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Tấn Công*25 Đá Tẩy Luyện*25 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Tấn Công*30 Đá Tẩy Luyện*30 Mỗi ngày 2 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Mông Lung*1 Trận Linh-Thấp*5
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Lệnh Chiêu Mộ*20 Mông Lung*1 Trận Linh-Thấp*5
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Lệnh Chiêu Mộ*30 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Trận Linh-Thấp*10

NẠP TÍCH LŨY 300-450-750-1500 NGỌC
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức 300-450-750-1500 Ngọc sẽ nhận được quà tặng siêu giá trị từ sự kiện!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Rương Linh Thạch-Trung*1 Trận Linh-Trung*10 1 lần trong suốt sự kiện
750 Túi Linh Thạch-Cam*1 Rương Linh Thạch-Trung*1 Trận Linh-Trung*15 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Trận Linh-Trung*20 1 lần trong suốt sự kiện
1800 Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1 Túi Linh Thạch-Cam*1 Trận Linh-Trung*50 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Rương Mảnh Đỏ*5 Mảnh Tịnh Vương*10 30 lần mỗi ngày
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Tịnh Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Tịnh Vương*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Tịnh Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Tịnh Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Tịnh Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Tịnh Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Tịnh Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Nhận ngoại hình Của tùy tùng
VIP 0 Vàng*24888 Cẩm-Tuyết Trắng Bay*1 (Ngoại Hình Cam Ngư Huyền Cơ) Ngư Huyền Cơ
VIP 0 Vàng*24888 Cẩm Hoa Nguyệt Dạ*1 (Ngoại Hình Cam Thái Bình Công Chúa) Thái Bình Công Chúa
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Phượng Hoàng*1 (Ngoại Hình Cam Võ Tắc Thiên) Võ Tắc Thiên
VIP 0 Vàng*18888 Cẩm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại Hình Cam Lý Bạch) Lý Bạch
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Bình Sa Lạc Nhạn*1 (Ngoại Hình Cam Di Thân Vương) Di Thân Vương
VIP 0 Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) Tống Ngọc
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Vân Xuất Tụ*1 (Ngoại Hình Cam Tô Đông Pha) Tô Đông Pha
VIP 0 Vàng*3888 La-Hoài Cấn (Tím) Lý Bạch
VIP 0 Vàng*3888 La-Bạch Phát Bi Thu (Tím) Phan An
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) Hoa Mộc Lan
VIP 0 Vàng*3888 La-La Lạc Hoa (Tím) Vệ Tử Phu
VIP 0 Vàng*3888 La-Lê Ảnh (Tím) Tống Ngọc
VIP 0 Vàng*1888 La-Dị Thủy Hàn (Tím) Kinh Kha

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Thú Cưng Heo Hồng*1 (Tư Chất 130) Rương Tiêu Dao-Cam*1 Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400 Tim Yêu*1
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

BXH TIÊU NGỌC
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Tiêu trên 300 Ngọc trong thời gian sự kiện sẽ có thể tham gia vào BXH, tranh đoạt TOP 10 vị trí đầu BXH để nhận được giải thưởng siêu giá trị dưới đây!
Điều kiện Thưởng
1 Mảnh Tịnh Vương*300 Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Trận Linh-Trung*100
2 Mảnh Tịnh Vương*200 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Trận Linh-Trung*70
3 Mảnh Tịnh Vương*150 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Trận Linh-Trung*50
4 – 5 Mảnh Tịnh Vương*100 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Trận Linh-Trung*40
6 – 10 Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Trận Linh-Trung*30

ĐỔI TRẬN LINH-TRUNG & ĐÁ TẨY LUYỆN
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, dùng Vàng đổi được hàng chục Trận Linh-Trung (dùng tăng cấp Trận Nhãn) và Đá Tẩy Luyện với giá ưu đãi tùy theo cấp VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*1888 Trận Linh-Trung*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1688 Trận Linh-Trung*10 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2999 Trận Linh-Trung*20 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*4440 Trận Linh-Trung*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*4380 Trận Linh-Trung*30 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Tẩy Luyện*20 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Tẩy Luyện*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Tẩy Luyện*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Tẩy Luyện*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Tẩy Luyện*50 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-NGƯ HUYỀN CƠ
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Huyền Cơ*30, Đá Tẩy Luyện*7, Trận Linh-Thấp*5
80 Mảnh Huyền Cơ*50, Đá Tẩy Luyện*15, Trận Linh-Thấp*7
120 Mảnh Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50, Trận Linh-Thấp*10
180 Mảnh Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25, Trận Linh-Thấp*15
300 Mảnh Huyền Cơ*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30, Trận Linh-Thấp*20
500 Mảnh Huyền Cơ*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50, Trận Linh-Thấp*30
700 Mảnh Tịnh Vương*320, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*2 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*100, Trận Linh-Thấp*40
1000 Mảnh Tịnh Vương*400, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*3 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*200, Trận Linh-Thấp*50

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Huyền Cơ*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Tịnh Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Tịnh Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG - TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Huyền Cơ*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Di Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

ĐUA TOP THÚ CƯNG ĐOẠT BẢO
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Có 5 lần thải xí ngầu miễn phí, sau đó có thể mua số lần thải xí ngầu để đua TOP.
Điều kiện Thưởng
1 (Đi 8 vòng lên BXH) Đá Thức Tỉnh *300 Túi Linh Thạch-Cam*1 Đá Tiến Cấp Đồ Đỏ *10 Thú Cưng Như Ý*1 (Tư Chất 130)
2-3 (Đi 5 vòng lên BXH) Đá Thức Tỉnh *150 Đá Tinh Luyện *150 Đá Tiến Cấp Đồ Đỏ *5 Thú Cưng Như Ý*1 (Tư Chất Ngẫu Nhiên)
4-10 (Đi 1 vòng lên BXH) Đá Thức Tỉnh *100 Đá Tinh Luyện *100 Đá Tiến Cấp Đồ Đỏ *3 Hoa Hồng Tím*1

Thưởng Ngẫu Nhiên Di Chuyển Vào Ô Thưởng
Thưởng Số lượng
Đột Phá Đơn 80
Chả Cá 25
Nước Uống Ngày Hè 10
Đá Thức Tỉnh 10
Đá Tinh Luyện 10
Đá Thức Tỉnh 10
Đột Phá Đơn 80
Đá Thức Tỉnh 20
Đá Thức Tỉnh 20
Phá Cảnh Ngọc 10
Đá Luyện Tinh 15
Nước Uống Ngày Hè 20
Nước Uống Ngày Hè 10
Đá Tinh Luyện 15
Phá Cảnh Ngọc 10
Đá Luyện Tinh 15

Thưởng hoàn thành 1 vòng
Thưởng Số lượng
Đá Thức Tỉnh 50
Rương Mảnh Đỏ 20
Đá Tinh Luyện 50

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Tử Dương-Cam*1 1
Nạp 30 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1
Nạp 60 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2430 Vàng) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 1
Nạp 300 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2800 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*40 1
Nạp 450 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*10 1
Nạp 750 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Mảnh Võ Tắc Thiên*150 1
Nạp 1500 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Rương Tiêu Dao-Cam*1 1

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG PHIÊN BẢN MỚI
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*2 Mảnh Doanh Vi Trần*1 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*2 Mảnh Doanh Vi Trần*2 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*3 Mảnh Doanh Vi Trần*2 Reset mỗi ngày

THƯỞNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 10:00 22/10-24/10
Điều kiện Thưởng
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000