1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (06/09-08/09)
05-09-2019

Tổng hợp sự kiện (06/09-08/09)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Xích Viêm*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Xích Viêm tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*7 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*10 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*15 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*20 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*30 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*40 Mỗi ngày 2 lần

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Chat Hoa Linh Lan*1 Hoa Mộng Đêm Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Lệnh Chiêu Mộ*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Lệnh Chiêu Mộ*20 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Lệnh Chiêu Mộ*30 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Di Thân Vương*150 1

MÈO CHIÊU TÀI
Thời gian: 06/09-08/09
Đạt VIP 3 có thể tham gia, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần.
Mỗi lần dùng Vàng để chiêu tài, Chủ Nhân có cơ hội được mèo hoàn trả lên đến 3 lần số Vàng đã sử dụng.

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 06/09-08/09
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*4
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*6
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*8
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
10000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
25000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 Thiên Nhân Lệnh*7
30000 Mảnh Di Thân Vương*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Mảnh Di Thân Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Di Thân Vương*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Di Thân Vương*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*570 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*550 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2450 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 300 Vàng) Đá Tẩy Luyện*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*480 (Giá gốc: 600 Vàng) Đá Tẩy Luyện*10 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*899 (Giá gốc: 1200 Vàng) Đá Tẩy Luyện*20 Rương Bạc*10 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

ĐỔI THỜI TRANG
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại thời trang với giá gốc.
Thời trang Giá gốc Giới hạn
Thời Trang Tiên Ca Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Thanh Nguyệt Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hoa Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Đông Luyến Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Bá Tước Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hoa Mộng Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Du Viên Mộng Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Nghênh Xuân Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Thơ Ngây Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Mộng Hồ Đệp Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Yến Hội Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Linh Sương Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Thiên Duyên Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hào Kiệt Vàng*880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Hạc Vũ Vàng*2880 1 lần trong suốt sự kiện
Thời Trang Đêm Hè Vàng*2180 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 123 & 1234 VÀNG
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*123 Mảnh Đông Pha*4 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Mảnh Đông Pha*40 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Phá Kinh Ngọc*2 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Phá Kinh Ngọc*22 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Đá Đột Phá-N.Vật*3 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Đá Đột Phá-N.Vật*30 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Rương Đá Phòng Thủ*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Rương Đá Phòng Thủ*41 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*123 Đột Phá Đơn*25 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1234 Đột Phá Đơn*250 3 lần mỗi ngày

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 06/09-08/09
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần.
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị.
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 06/09-08/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-DI THÂN VƯƠNG
Thời gian: 06/09-08/09
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Di Thân Vương*30, Đá Tẩy Luyện*7
80 Mảnh Di Thân Vương*50, Đá Tẩy Luyện*15
120 Mảnh Di Thân Vương*80, Đá Thức Tỉnh *50, Đá Tẩy Luyện*20
180 Mảnh Di Thân Vương*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25
300 Mảnh Di Thân Vương, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30
500 Mảnh Di Thân Vương*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐUA THUYỀN RỒNG LIÊN SERVER
Thời gian: 06/09-07/09
Thuyền rồng chỉ được chế 1 lần duy nhất, các chủ nhân vui lòng tạo thuyền có tốc độ cao nhất để có thể đua nhanh hơn
Đợt 1: 0h-23h55 6/9/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
Đợt 2: 0h-23h55 7/9/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
Thuyền có 3 loại:
- Chỉ tạo được 1 loại thuyền duy nhất trong suốt thời gian diễn ra từng đợt.
- Thuyền nhỏ(Tốc độ cơ bản +3): Gỗ Thông*150 + Gỗ Sam*150
- Thuyền cưỡi sóng (Tốc độ cơ bản +6): Gỗ Thông*200 + Gỗ Sam*200
- Thuyền thẳng tiến(Tốc độ cơ bản +10): Gỗ Thông*300 + Gỗ Sam*300
Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 06/09:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*100
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*50
Tiêu 300 Vàng Gỗ Thông*100
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày 07/09:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*50
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*200
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 06/09-07/09
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Tẩy Luyện*2 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 06/09-07/09
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày