1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/01-01/02)
29-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/01-01/02)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Rương Đá Lv7 và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức) nhận nhiều vật phẩm hấp dẫn:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp 20k mỗi ngày nhận quà thi Tài Sắc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp 20k mỗi ngày nhận quà Thi Tài Sắc
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 6 Ngọc mỗi ngày Xuất Sắc*1 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc mỗi ngày Xuất Sắc*1 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7 Mỗi ngày 1 lần


Mèo Chiêu Tài

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Đạt VIP 3 có thể tham gia, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần

Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102

Tiêu Vàng Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận nhiều vật phẩm hửu dụng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Đá Bích Tỷ*1  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3  
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*7  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Bích Tỷ*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Đổi Tùy Tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi
 • S1 - S102
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Lý Bạch & Vệ Tử Phu.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày


Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10 2
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1


Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng đổi vật phẩm thích hợp:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*140 Rương Hồn Ngọc-Cam*5 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*900  Phiếu Đổi Trang Bị Đỏ*12 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Túi Tiến Cấp Trang Bị*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Quà Đăng Nhập Vui Vẻ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 30/01 - 23:59 ngày 01/02
Phạm vi:
 • S1 - S102
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập mỗi ngày Chủ Nhân có thể nhận các phần quà từ Nguyệt Tú ạ!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2 Vé Du Ngoạn*5 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung