1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/03-15/03)
12-03-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/03-15/03)

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - TÙY TÙNG ĐỎ "TÔ ĐÔNG PHA"
Thời gian: 10:00 12/03-15/03
Phạm vi: S1-S114
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ.
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 Điểm Chiêu Mộ.
Điểm Chiêu Mộ có thể đổi trong Tiệm Điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tô Đông Pha *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tô Đông Pha *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tô Đông Pha *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tô Đông Pha *150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Tô Đông Pha *200, Đột Phá Đơn*125
500 Mảnh Tô Đông Pha *240, Đột Phá Đơn*150
Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Đúng Mốc Chủ Nhân sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC BẤT KỲ
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 6 Ngọc mỗi ngày Vàng*150 Đá Bích Tỷ*3 Hồ Thiên Nga*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần

MÈO CHIÊU TÀI
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Đạt VIP 3 có thể tham gia, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần. Mỗi lần dùng Vàng để chiêu tài, Chủ Nhân có cơ hội được mèo hoàn trả lên đến 3 lần số Vàng đã sử dụng.

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Dùng "Vàng" hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội sở hữu đến 80 Mảnh Di Thân Vương và các vật phẩm thông dụng khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5 Lệnh Chiêu Mộ*5
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*7 Lệnh Chiêu Mộ*7
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Bích Tỷ*10 Lệnh Chiêu Mộ*10
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*519 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10
Nạp 30 Ngọc Vàng*400 (Giá gốc: 500 Vàng) Lệnh Chiêu Mộ*5 Đơn Đột Phá*10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50
Nạp 300 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1000 Vàng) Lệnh Chiêu Mộ*10 Rương Bạc*20
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 2 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ VALENTINE TRẮNG
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Valentine Trắng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 13/03 - 15/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày