1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (09/04-11/04)
08-04-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (09/04-11/04)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Trang Bị*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Trang Bị*10
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Đá Thức Tỉnh*100 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 30% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
15 1 Vàng*45 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
30 1 Vàng*90 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
60 1 Vàng*180 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
150 1 Vàng*450 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
300 1 Vàng*900 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
450 1 Vàng*1350 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
750 1 Vàng*2250 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10

NẠP NGỌC BẤT KỲ
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Hoa Anh Đào Hồng*1 Mảnh Trang Bị*3 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x10 Thiên Nhân Lệnh*2 Vàng*150
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*2 Vàng*150
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x30 Thiên Nhân Lệnh*3 Vàng*200

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Mảnh Trang Bị*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Mảnh Trang Bị*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Mảnh Trang Bị*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Mảnh Trang Bị*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Mảnh Trang Bị*30 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Mảnh Trang Bị*40 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 1 lần

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 400 Vàng) Mảnh Văn Thành*20 Rương Bạc*10 50
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Vệ Tử Phu*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 750 Ngọc Vàng*1700 (Giá gốc: 3500 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật x40 Đột Phá Đơn*100 10

ĐỔI MẢNH TRANG BỊ
Thời gian: 09/04-12/04
Phạm vi: S1-S119
Dùng Mảnh Trang Bị hoặc Vàng để đổi các vật phẩm và nguyên liệu đặc biệt từ sự kiện.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*5 + Vàng*300 Phá Cảnh Ngọc*10 30 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*4 Đá Bích Tỷ*2 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*18 50 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*4 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*4 Đá Tinh Luyện*4 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Lụa Lộ Châu x5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Gấm x5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Da Cáo x5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Dương Chi Ngọc x5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 San Hô Đỏ x5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*519 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng
 1  Hộp Vũ Khí Thanh Anh-Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Mảnh Uyển Nhi*150 Mảnh Trang Bị*80 Đá Bích Tỷ*30
 2  Mảnh Uyển Nhi*120 Mảnh Trang Bị*60 Đá Bích Tỷ*20 Rương Bạc *15
 3  Mảnh Uyển Nhi*100 Mảnh Trang Bị*40 Đá Bích Tỷ*15 Rương Bạc *10
 4 – 5  Mảnh Uyển Nhi*80 Mảnh Trang Bị*20 Đá Bích Tỷ*10 Rương Bạc *5
 6 – 10  Mảnh Uyển Nhi*60 Mảnh Trang Bị*10 Đá Bích Tỷ*7 Rương Bạc *5

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - VÕ TẮC THIÊN
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
- Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
- Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150
Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP VUI VẺ
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Vui Vẻ.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Rương Đá Bạo Kích*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Rương Đá Bạo Kích*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Rương Đá Nhanh Nhẹn*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 09/04-11/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
   Du Ngoạn 50 lần    Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày