1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (07/03-09/03)
06-03-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (07/03-09/03)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Thời gian: 07/03-08/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc Khuyến Mãi 30% vàng và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Bích Tỷ*3 Công Trạng*3000 Hồng Đỏ*2
15 1 Vàng*45 Đá Bích Tỷ*5 Công Trạng*3000 Ngọt Ngào*1
30 1 Vàng*90 Đá Bích Tỷ*5 Công Trạng*5000 Ngọt Ngào*1
60 1 Vàng*180 Đá Bích Tỷ*5 Công Trạng*5000 Mông Lung*1
150 1 Vàng*450 Đá Bích Tỷ*7 Công Trạng*7000 Mông Lung*1
300 1 Vàng*900 Đá Bích Tỷ*7 Công Trạng*7000 Tinh Khôi*1
450 1 Vàng*1350 Đá Bích Tỷ*10 Công Trạng*10000 Tinh Khôi*2
750 1 Vàng*2250 Đá Bích Tỷ*15 Công Trạng*12000 Tinh Khôi*3


NẠP 20K NHẬN THỜI TRANG TÍM ĐÔNG LUYẾN MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Nạp 20k nhận thời trang Tím Đông Luyến và các phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Đông Luyến (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Sắc Cầu Vòng*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Đá Thức Tỉnh*10 Nhất Tâm Tiễn*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần


NẠP LIÊN TIẾP 3 NGÀY 30 NGỌC
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Nạp 30 Ngọc liên tiếp 3 ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*20 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*30 Tim Yêu*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5


NẠP NGỌC ĐẠT MỐC
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


ĐỔI TÙY TÙNG
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng đổi mảnh Tùy Tùng Lý Bạch và Lan Lăng Vương
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Lan Lăng Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày


ĐỔI VẬT PHẨM ĐỒNG GIÁ 803
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng Vàng đổi vật phẩm sau:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*803 Thiên Nhân Lệnh*5 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Đá Thức Tỉnh*30 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Túi Mảnh Đỏ 3*20 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Rương Đá Lv4*5 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Rương Đá Tấn Công*40 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*60 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Đá Tinh Luyện*40 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*803 Đá Luyện Tinh*40 2 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Tiêu Vàng đạt top Chủ Nhân sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng   
 1  Cẩm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại hình cam Lý Bạch) Mảnh Lý Bạch*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đột Phá Đơn*500
 2  Mảnh Lý Bạch*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400 Rương Bạc *15
 3  Mảnh Lý Bạch*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 4 – 5  Mảnh Lý Bạch*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc *5
 6 – 10  Mảnh Lý Bạch*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc *5


ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng Vàng đổi ngoại hình đẹp giá rẻ.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng Vàng để đổi vật phẩm:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*140 Rương Hồn Ngọc-Cam*5 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*900  Phiếu Đổi Trang Bị Đỏ*12 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Túi Tiến Cấp Trang Bị*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ GIẢM GIÁ 70% HOA TƯƠI
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng đổi hoa tươi giá rẻ
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*299 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Nhất Tâm Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

QUÀ QUỐC TẾ PHỤ NỮ
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, tùy vào mốc Vip Chủ Nhân sẽ nhận được phần quà sau:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Nhất Tâm Tiễn*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Nhất Tâm Tiễn*1 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian:
 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, tại Khu Quà Chủ Nhân có thể mua túi quà giá rẻ
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần


HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 07/03-09/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000   Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày