1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (06/04-08/04)
05-04-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (06/04-08/04)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 06/04-07/04
Phạm vi: S1-S118
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 30% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Đá Bích Tỷ*3 Hồng Đỏ*2
15 1 Vàng*45 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Đá Bích Tỷ*5 Ngọt Ngào*1
30 1 Vàng*90 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Đá Bích Tỷ*5 Ngọt Ngào*1
60 1 Vàng*180 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*5 Mông Lung*1
150 1 Vàng*450 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Đá Bích Tỷ*7 Mông Lung*1
300 1 Vàng*900 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đá Bích Tỷ*7 Tinh Khôi*1
450 1 Vàng*1350 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Đá Bích Tỷ*10 Tinh Khôi*2
750 1 Vàng*2250 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Đá Bích Tỷ*15 Tinh Khôi*3

NẠP 20K NHẬN THỜI TRANG TÍM "LỜI THỀ SON SẮC"
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Lời Thề Sơn Sắt (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Sắc Cầu Vòng*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Đá Thức Tỉnh*15 Nhất Tâm Tiễn*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Di Thân Vương*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Di Thân Vương*20 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Di Thân Vương*30 Tim Yêu*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Rương Đá Phòng Thủ*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Rương Đá Phòng Thủ*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Đá Phòng Thủ*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Đá Phòng Thủ*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Phòng Thủ*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Phòng Thủ*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Phòng Thủ*25 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Phòng Thủ*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Mảnh Thân Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, Tiêu Vàng đạt top Chủ Nhân sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng
 1  Mảnh Lý Bạch*150 Ấn Ký Xa Xỉ*1 (15 ngày) Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đột Phá Đơn*500
 2  Mảnh Lý Bạch*120 Ấn Ký Xa Xỉ*1 (10 ngày) Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400
 3  Mảnh Lý Bạch*100 Ấn Ký Xa Xỉ*1 (8 ngày) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300
 4 – 5  Mảnh Lý Bạch*80 Ấn Ký Xa Xỉ*1 (6 ngày) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200
 6 – 10  Mảnh Lý Bạch*60 Ấn Ký Xa Xỉ*1 (4 ngày) Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Bình Sa Lạc Nhạn*1 (Ngoại Hình Cam Di Thân Vương) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại Hình Cam Lý Bạch) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Dùng Vàng để đổi các nguyên liệu tinh luyện và vật phẩm hiếm từ sự kiện.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 10 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM ĐỒNG GIÁ
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân có thể đổi vật phẩm đồng giá 74 Vàng & 744 Vàng siêu ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*744 Mảnh Lý Bạch*18 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*744 Rương Sinh Lực*25 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*74 Rương Sinh Lực*3 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*74 Vé Du Ngoạn*10 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*744 Vé Du Ngoạn*100 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*74 Đột Phá Đơn*15 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*744 Đột Phá Đơn*150 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*74 Đá Thức Tỉnh*2 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*744 Đá Thức Tỉnh*20 2 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

HOA TƯƠI GIẢM GIÁ 70%
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nhiều loại hoa tươi sẽ được giảm giả lên đến 70% và có thể dùng Vàng để đổi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Nhất Tâm Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP VUI VẺ
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Vui Vẻ.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 5 trở lên Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 06/04-08/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày