1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/03-06/03)
03-03-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/03-06/03)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 04/03-06/03 
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Lv5*2
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*60 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 20% VÀNG
Thời gian: 04/03-05/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc Khuyến Mãi 30% vàng và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3
15 1 Vàng*30 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5
30 1 Vàng*60 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5
60 1 Vàng*120 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5
150 1 Vàng*300 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7
300 1 Vàng*600 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7
450 1 Vàng*900 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
750 1 Vàng*1500 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15


NẠP NGỌC ĐẠT MỐC
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Đúng Mốc Chủ Nhân sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*5 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*5 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*7 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*7 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Vé Du Ngoạn*15 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Vé Du Ngoạn*20 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Vé Du Ngoạn*30 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Vé Du Ngoạn*40 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần


NẠP NGỌC BẤT KỲ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Thưởng Giới hạn
Vàng*150 Đá Bích Tỷ*3 Sắc Cầu Vòng*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần


NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày nạp đạt mức 30 Ngọc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mỗi ngày từ sự kiện.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Bích Tỷ*3 Thiên Nhân Lệnh*3


TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 04/03-06/03 
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3
10000 Thời Trang Bá Tước*1 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*7
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Bích Tỷ*10
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 400 Vàng) Mảnh Văn Thành*20 Rương Bạc*10 50
Nạp 15 Ngọc Vàng*195 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*899 (Giá gốc: 1400 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Bạc*20 10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, dùng Vàng hoặc Đá Bích Tỷ kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có tỷ lệ trúng nhiều vật phẩm hấp dẫn và 80 Mảnh Di Thân Vương.

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, dùng Vàng đổi được các loại đá quý có giá trị và phẩm chất cao.
Điều kiện Đổi Nhận Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1
Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1
Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1
Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1
Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP VUI VẺ
Thời gian: 04/03-06/03
Phạm vi: S1-S112
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Vui Vẻ.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Dụ Ngoạn*5 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày