1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/04-05/04)
02-04-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/04-05/04)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Lv5*2
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*60 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 20% VÀNG
Thời gian: 03/04-04/04
Phạm vi: S1-S118
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 2 0% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Đá Thức Tỉnh*3 Đá Bích Tỷ*3
15 1 Vàng*30 Đá Thức Tỉnh*5 Đá Bích Tỷ*5
30 1 Vàng*60 Đá Thức Tỉnh*7 Đá Bích Tỷ*5
60 1 Vàng*120 Đá Thức Tỉnh*10 Đá Bích Tỷ*5
150 1 Vàng*300 Đá Thức Tỉnh*15 Đá Bích Tỷ*7
300 1 Vàng*600 Đá Thức Tỉnh*20 Đá Bích Tỷ*7
450 1 Vàng*900 Đá Thức Tỉnh*30 Đá Bích Tỷ*10
750 1 Vàng*1500 Đá Thức Tỉnh*40 Đá Bích Tỷ*15

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Rương Đá Bạo Kích*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Rương Đá Bạo Kích*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Đá Bạo Kích*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Đá Bạo Kích*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Bạo Kích*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Bạo Kích*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Bạo Kích*25 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Bạo Kích*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC BẤT KỲ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Bích Tỷ*3 Hồ Thiên Nga*1 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 03/04-09/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*50 Khung Chat Phúc Lộc*1 Thiên Nhân Lệnh*2

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5 Lệnh Chiêu Mộ*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7 Lệnh Chiêu Mộ*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1 Lệnh Chiêu Mộ*1
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3 Lệnh Chiêu Mộ*3
10000 Thời Trang Du Viên Mộng*1 Phá Cảnh Ngọc*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5 Lệnh Chiêu Mộ*5
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Bích Tỷ*7 Lệnh Chiêu Mộ*7
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Bích Tỷ*10 Lệnh Chiêu Mộ*10
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
 
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 400 Vàng) Mảnh Văn Thành*20 Rương Bạc*10 50
Nạp 15 Ngọc Vàng*195 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*400 (Giá gốc: 500 Vàng) Lệnh Chiêu Mộ*5 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 300 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1000 Vàng) Lệnh Chiêu Mộ*10 Rương Bạc*20 5
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*899 (Giá gốc: 1400 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Bạc*20 10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1


TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi đá quý giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 1 lần mỗi ngày

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*570 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*550 Mảnh Võ Tắc Thiên*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Võ Tắc Thiên*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2450 Mảnh Võ Tắc Thiên*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - TÙY TÙNG ĐỎ "TÔ ĐÔNG PHA"
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
- Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ.
- Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 Điểm Chiêu Mộ.
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tô Đông Pha *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tô Đông Pha *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tô Đông Pha *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tô Đông Pha *150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Tô Đông Pha *200, Đột Phá Đơn*125
500 Mảnh Tô Đông Pha *240, Đột Phá Đơn*150
Điểm Chiêu Mộ có thể đổi trong Tiệm Điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ VUI VẺ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận quà tương ứng cấp VIP hiện có.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*3 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 03/04-05/04
Phạm vi: S1-S118
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần