1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thăng Chức Quan Phẩm

Trong 360mobi Mộng Hoàng Cung, các vị Tướng và Phi tần sẽ chia ra cấp bậc quan phẩm khác nhau nhằm phân chia quyền lực và mức ảnh hưởng của tùy chức vị quan phẩm.

Lợi ích từ việc thăng chức

 • Có thể nhận được nhiều bổng lộc hơn, trong bổng lộc có công trạng có thể tìm trân bảo quý hiếm.
 • Mở thêm nhiều tính năng Cung Đấu khác mạnh hơn (Đại Xá, Đề Bạt ...)
 • Tăng sức ảnh hưởng của bản thân trong Hoàng Cung ( ai cũng nể, tha hồ ăn hiếp cung đấu người khác)
 • Thăng chức giúp Chủ Nhân gần đến ngôi Hoàng Đế hơn.

Thăng chức tốn kém vật phẩm nào ?

 • Chủ Nhân sẽ từng bước thăng quan để lên đến ngôi Hoàng Đế/ Nữ Hoàng.
 • Quan phẩm bao gồm: Tòng/ Chính cửu, Tòng/ Chính bát... Tòng/ Chính Nhất, Cực Phẩm.
 • Có 3 yếu tố quan trọng là điều kiện để thăng chức quan phẩm: Số Ải cung đấu, Công Trạng và điểm Ảnh Hưởng Bang.

Các cấp Quan Phẩm

  • Quan Phẩm Tòng Cửu là vị trí thấp nhất trong các vị quan Triều Đình.
  • Vị trí Cực Phẩm là cao nhất và duy nhất, nếu Chủ Nhân là nữ sẽ được gọi là Nữ Hoàng.

Cách tăng Quan Phẩm

  • Muốn thăng cấp quan, Chủ Nhân phải thỏa điều kiện “Báo danh” (thỏa Công Trạng, điểm Ảnh hưởng Bang).
  • Sau đó tiến hành báo danh và làm theo yêu cầu của đề thi. Hoàn thành sẽ được thăng quan và nhận được nhiều quyền lợi từ chức quan đó mang lại.
  • Nếu lên các phẩm cao, Chủ nhân cần khiêu chiến với các người chơi khác để giành vị trí quan phẩm.