1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quyền Lợi Quan Phẩm

Thăng chức Quan Phẩm

 • Chủ Nhân sẽ từng bước thăng quan để lên đến ngôi Hoàng Đế/ Nữ Đế.
 • Quan phẩm bao gồm:
  • Quan Phẩm Sơ: Tòng Cửu Phẩm - Chính Thất Phẩm.
  • Quan Phẩm - Trung: Tòng Lục Phẩm - Chính Tứ Phẩm.
  • Quan Phẩm - Cao: Tòng Tam Phẩm - Chính Nhất Phẩm.
  • Quan Phẩm - Siêu: Cực Phẩm (Hoàng Đế/ Nữ Đế).
 • Có 3 yếu tố quan trọng là điều kiện để thăng chức quan phẩm: Số Ải cung đấu, Công Trạng và điểm Ảnh Hưởng Bang.

Quyền Lợi Quan Phẩm

Cực Phẩm

Nhất Phẩm

Nhị Phẩm

Tam Phẩm

Tứ Phẩm

Ngũ Phẩm

Lục Phẩm

Thất Phẩm

Bát Phẩm

Cửu Phẩm