1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quyền Lợi Các Mốc VIP

Danh Sách Các Mốc Vip:

Cấp VipSố Ngọc Từng CấpSố Tiền Nạp Từng Cấp (VNĐ)
1 6 20.000
2 15 50.000
3 60 200.000
4 150 500.000
5 300 1.000.000
6 600 2.000.000
7 1.500 5.000.000
8 3.000 10.000.000
9 6.000 20.000.000
10 9.000 30.000.000
11 15.000 50.000.000
12 24.000 80.000.000

Quyền Lợi VIP Theo Cấp bậc

Quyền Lợi Của VIP 0
Quyền Lợi Của VIP 0
Quyền VIP 0Quà Đặc Quyền VIP
Rời mạng tích lũy 10 giờ thưởng treo máy

Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 1 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 1 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 1 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 50 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 10 lần
Quyền Lợi Của VIP 1
Quyền Lợi Của VIP 1
Quyền VIP 1Quà Đặc Quyền VIP
Khung Chat VIP 1

Tặng 3 lần miễn phí rung Cây Tiền
Rời mạng tích lũy 12 giờ thưởng treo máy
Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 1 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 1 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 2 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 100 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 20 lần
Quyền Lợi Của VIP 2
Quyền Lợi Của VIP 2
Quyền VIP 2Quà Đặc Quyền VIP
Tăng tốc Cung Đấu tặng 3 lần miễn phí

Giới hạn Kho tăng 30 ô
Rời mạng tích lũy 12 giờ thưởng treo máy
Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 2 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 2 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 2 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 110 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 25 lần
Mua Ngoài Thành 4 lần
Quyền Lợi Của VIP 3
Quyền Lợi Của VIP 3
Quyền VIP 3Quà Đặc Quyền VIP
EXP Đơn Miễn Phí tặng 3 lần

Rời mạng tích lũy 14 giờ thưởng treo máy
Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 3 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 2 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 2 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 120 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 30 lần
Mua Ngoài Thành 8 lần
Quyền Lợi Của VIP 4
Quyền Lợi Của VIP 4
Quyền VIP 4Quà Đặc Quyền VIP
Khung avatar VIP 4

Mỗi ngày Tranh Sủng tặng thêm 1 lần cơ hội miễn phí
Rời mạng tích lũy 16 giờ thưởng treo máy
Mua 3 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 5 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 2 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 3 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 130 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 35 lần
Mua Ngoài Thành 12 lần
Quyền Lợi Của VIP 5
Quyền Lợi Của VIP 5
Quyền VIP 5Quà Đặc Quyền VIP
Mỗi ngày Phó Bản Truyện Kỳ tặng thêm 3 lần khiêu chiến miễn phí

Giới hạn Kho tăng 30 ô
Rời mạng tích lũy 16 giờ thưởng treo máy
Mua 4 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 7 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 2 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 4 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 140 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 40 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 6
Quyền Lợi Của VIP 6
Quyền VIP 6Quà Đặc Quyền VIP
Khung Chat VIP 6

Rời mạng tích lũy 18 giờ thưởng treo máy
Mua 4 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 9 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 3 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 5 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 160 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 45 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 7
Quyền Lợi Của VIP 7
Quyền VIP 7Quà Đặc Quyền VIP
Rời mạng tích lũy 18 giờ thưởng treo máy

Mua 5 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 11 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 3 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 6 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 180 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 50 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 8
Quyền Lợi Của VIP 8
Quyền VIP 8Quà Đặc Quyền VIP
Khung avatar VIP 8

Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
Mua 6 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 13 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 4 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 8 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 200 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 55 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 9
Quyền Lợi Của VIP 9
Quyền VIP 9Quà Đặc Quyền VIP
Khung Chat VIP 9

Giới hạn Kho tăng 30 ô
Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
Mua 7 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 15 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 4 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 10 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 220 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 60 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 10
Quyền Lợi Của VIP 10
Quyền VIP 10Quà Đặc Quyền VIP
Ấn VIP 10

Rời mạng tích lũy 20 giờ thưởng treo máy
Mua 8 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 18 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 5 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 12 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 240 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 70 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 11
Quyền Lợi Của VIP 11
Quyền VIP 11Quà Đặc Quyền VIP
Khung avatar VIP 11

Rời mạng tích lũy 22 giờ thưởng treo máy
Mua 9 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 21 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 5 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 14 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 270 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 80 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần
Quyền Lợi Của VIP 12
Quyền Lợi Của VIP 12
Quyền VIP 12Quà Đặc Quyền VIP
Khung Chat VIP 12

Rời mạng tích lũy 24 giờ thưởng treo máy
Mua 10 lần tăng tốc Cung Đấu
Dùng Vàng rung Cây Tiền 25 lần
Mua Phó Bản Truyện Ký 6 lần
Mua EXP Đơn Miễn Phí 16 lần
Số lần Du Ngoạn tích lũy 300 lần
Tạo mới Tiệm Tùy Tùng 100 lần
Mua Ngoài Thành 16 lần